هنگامی كه توانایی فزونی یابد، شهوت كاستی گیرد. امام علی (ع)

12345678910
دی ان ان