خدا عقل را به انسانی نداد جز آن كه روزی او را با كمك عقل نجات بخشید. امام علی (ع)

12345678910
دی ان ان