از نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهیزید، زیرا همان كه گواه است، داوری كند. امام علی (ع)

12345678910
دی ان ان