سعی كن هر روزبه مجموعه هایی كه داری چیز جدیدی اضافه كنی. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان