هر گاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، دانش را از او دور سازد. امام علی (ع)

12
دی ان ان