هیچوقت از بازار كهنه فروشان وسیله برقی نخر. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان