هنگامی كه به دنبال خوشی های بزرگ زندگی هستی شادی های كوچك را نادیده نگیر. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

1234
دی ان ان