وقتی به محل جدیدی نقل مكان می كنی خودت رابه همسایه ها معرفی كن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

LIFE is ....

LIFE is ....
SuperUser Account

Three things in life that,one gone never come backسه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند.

-Timeزمان

-Words
کلمات

-Opportunity
موقعیت


Three things in life that can destroy a man/womanسه چیز در زندگی انسان را خراب می کنند.

-Alcohl
الکل

-Pride
غرور

-Anger
عصبانیت


Three things that make a man/womanسه چیز انسانها رو می سازند.

-Hard work
کار سخت

-Sincerity
صدق و صفا

-Commitmentتعهد


Three things in life that are most valuable
سه چیز د زندگی خیلی با ارزش هستند.

-Love
عشق

-Self-confidence
اعتماد به نفس

-Friends
دوستان


Three things in life that may never be lost
سه چیز در زندگی هستند که نباید از بین بروند.

-Peace
آرامش

-Hope
امید

-Honesty
صداقت

Print
469 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان