جاهلان شما پر تلاش، و آگاهان شما تن پرور و كوتاهی ورزند ! امام علی (ع)

1234
دی ان ان