نشانی خود را در داخل و بیرون چمدان بنویس. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

1234
دی ان ان