سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا كه انسان در زیر زبان خود پنهان است. امام علی (ع)

1234
دی ان ان