وقتی در كاری شكست می خوری عذر و بهانه نیاور. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

1234
دی ان ان