نابود شد ، كسی كه ارزش خود را ندانست امام علی (ع)

1234
دی ان ان