گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت

نمونه سوال چهارم دبستان

سری دوم شامل 7 سوال

1- کدام شکل مي تواند حداقل يک زاويه ي بزرگ تر از ، بقيه ي اشکال داشته باشد ؟

         الف ) مثلث        ب ) مربع        ج ) مستطيل          د )گونيا

2- در عدد « نهصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و هيجده » در صورتي که جاي رقم هاي 3 و 8 را جا به جا کنيم ، اختلاف دو عدد چند مي شود ؟

الف ) 14905       ب ) 14995         ج ) 4905       د )4995

3- زهرا از کتابخانه ي مدرسه يک کتاب گرفت که 200 صفحه داشت . زهرا کتاب را در سه روز خواند .

اگر او در روز دوّم 40 صفحه و روز سوّم 2 برابر صفحات روز دوم مطالعه کرد ه باشد .

زهرا در روز اوّل چند صفحه مطالعه کرده است ؟ ( با راه حل )

الف ) 30          ب ) 50            ج ) 80           د )100

4- پاسخ صحيح را با گذاشتن علامت  ضربدر داخل مشخص کنيد.

الف)با توجه به عدد ((38765409))کدام رقم کمترين ارزش مکاني را دارد؟

9                 0                3                1

ج)در کدام يک ازشکل هاي زير زاويه وجود ندارد؟

مستطيل                دايره                  ذوزنقه              مربع

د)کدام يک از اعداد زير هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذيرند؟

245         682           325           350

5- جاهاي خالي را با کلمه ي مناسب پر کنيد.

الف)واحد اندازه گيري مايعات ...................است.

ب)اندازه ي دور هر شکل .......آن ناميده مي شود.

نيم خطي که زاويه را نصف مي کند ........................نام دارد.

د)زاويه اي که از زاويه ي راست کوچکتر باشد ،زاويه ي ....................ناميده مي شود.

6- با رقم هاي 0،9،8،2،3،بزرگترين و کوچکترين عدد 5 رقمي را بنويسيد و تفاوت آنها را به دست آوريد.

بزرگترين عدد:.........................             تفاوت دو عدد:..............

کوچکترين عدد:..........................

7- يک زاويه ي باز بکشيد و نيمساز آن را رسم کنيد.

مطلب قبلی نمونه سوال چهارم دبستان
مطلب بعدی نمونه سوال چهارم دبستان
چاپ
1814 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر