محورهای کنفرانس :
 • رياضيات فازی و مجموعه های فازی
 • آناليز فازی
 • جبر فازی
 • توپولوژی و هندسه فازی
 • آناليز عددی و محاسبات علمی فازی
 • معادلات ديفرانسيل و سيستم های ديناميکی فازی
 • تحقيق در عمليات، بهينه سازی و تصميم گيری در محيطهای فازی و غيرقطعی
 • کاربردهای فازی در مديريت، مهندسی صنايع و علوم  دانشی
 • آمار و احتمال فازی، آناليز داده و خوشه بندی فازی
 • سيستم های خبره و سيستم های هوشمند در محيط های فازی
 • سيستم های فازی در ساير شاخه های علوم و مهندسی
 • طراحی نرم افزار برای سيستم های فازی
 • رباتيک، کنترل و منطق فازی