هیچوقت كاری نكن كه اعتماد دیگران از تو سلب شود. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

قسمت 22: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 13: ضرب سریع دو عدد که تفاضل آن ها 2 باشد

نقشه : قبل از یاد گرفتن این شگرد ، دوباره جدول مجذورها را نگاه کنید. برای ضرب کردن دو عدد که تفاضل آن ها 2 است ، ابتدا عددی را که بین دو عدد است ، مجذور کنید. بعد از حاصل یکی کم کنید تا جواب به دست آید. ( نکته : چرا برای وارسی جواب از شگرد 8 ، یعنی " شگرد 11 " استفاده نمی کنید؟ ) 

مثال ساده ی 1 : 13 × 11
قدم 1 ) عدد وسط را مجذور کنید : 144=122   ( حاصل ضرب میانجی )
قدم 2 ) از حاصل ضرب میانجی عدد یک را کسر کنید 143 = 1 - 144 که همان جواب است ( توجه : چرا از شگرد 8 ( شگرد 11 ) برای کنترل جواب استفاده نمی کنید ؟ )

 

مثال ساده ی 2 : 26 × 24
قدم 1 ) عدد وسطی را مجذور کنید : ( حاصل ضرب میانجی )  625=252 ( آیا یادتان بود که برای مجذور کردن 25 از شگرد 7 استفاده کنید ؟ )
قدم 2 ) از حاصل ضرب میانجی یکی کم کنید : 624 = 1 - 625 ، که 624 جواب است.

مثال فکری 1 : 210 × 1/9
قدم 1 ) صفر و ممیز را ندیده بگیرید و " 21 × 19 " را در نظر آورید.
قدم 2 ) عدد وسطی را مجذور کنید : ( حاصل ضرب میانجی ) 400=202 
قدم 3 ) از حاصل ضرب میانجی یکی کم کنید : ( حاصل ضرب میانجی تغییر یافته ) 399 = 1 - 400
قدم 4 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمینی سریع می توان فهمید که جواب در حدود 400 است ، پس حاصل ضرب میانجی تغییر یافته ، یعنی 399 ، جواب است.

 

مثال فکری 2 : 1/2 × 1/4
قدم 1) ممیزها را ندیده بگیرید و " 12 × 14 " را در نظر آورید.
قدم 2 ) عدد وسطی را مجذور کنید : ( حاصل ضرب میانجی ) 169=132
قدم 3 ) از حاصل ضرب میانجی یکی کم کنید : ( حاصل ضرب میانجی تجدید نظر شده ) 168 = 1 - 169
قدم 4 ) آ.م.ب را به کار گیرید : با تخمینی سریع می توان فهمید که جواب بین 1 و 2 است.
قدم 5 ) در حاصل ضرب میانجی تجدیدنظر شده ممیز بزنید تا جواب ، یعنی 1/68 ، به دست آید.

 

نکته ای برای محاسبه ی سریع:

شگرد 26 صورت دیگری از این روش است.

 

تمرین های ساده و فکری

هر چه به مجذور کردن مسلط تر باشید حل این تمرین ها برایتان ساده تر است.
تمرین های فکری:
1) = 19 × 2/1
2) = 7/6 × 74
3) = 1/3 × 110
4) = 1/5 × 1/7
5) = 460 × 0/44
6) = 101 × 9/9
7) = 120 × 140
8) = 0/51 × 49
9) = 17 × 1/9
10) = 6/6 × 640
تمرین های ساده:
1) = 13 × 15
2) = 15 × 17
3) = 31 × 29
4) = 16 × 14
5) = 34 × 36
6) = 81 × 79
7) = 101 × 99
8) = 56 × 54
9) = 11 × 13
10) = 14 × 12
11) = 19 × 21
12) = 18 × 16
13) = 61 × 59
14) = 24 × 26
15) = 17 × 19
16) = 86 × 84
Print
1213 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان