وقتی جنس گرانی را خریداری می كنی در مورد نحوه پس گرفتن جنس و تعویض آن سئوال كن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

قسمت 32: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 22: تقسیم سریع بر 1/5 ، 2/5 ، 3/5 و جز آن

نقشه : همان طور که حدس زده اید این شگرد بسیار شبیه به شگرد 21 است. برای تقسیم اعداد بر 1/5 ، 2/5 یا نظیر آن ها هم مقسوم و هم مقسوم علیه را دو برابر کنید تا (احتمالاً) محاسبه صرفاً به محاسبه ی با اعداد صحیح تبدیل شود. در حقیقت این روش در هنگام تقسیم بر هر عددی که به 5 ختم می شود به کار می آید. بعد از دیدن مثال های آتی به سادگی این شگرد پی می برید.

مثال ساده ی 1 : 3/5 ÷ 28
قدم 1 ) دو برابر کنید : 56 = 2 × 28
قدم 2 ) دو برابر کنید : 7 = 2 × 3/5
قدم 3 ) تقسیم کنید : ( جواب ) 8 = 7 ÷ 56


مثال ساده ی 2 : 6/5 ÷ 26
قدم 1 ) دو برابر کنید : 52 = 2 × 26
قدم 2 ) دو برار کنید. 13 = 2 × 6/5
قدم 3 ) تقسیم کنید : ( جواب ) 4 = 13 ÷ 52

مثال فکری 1 : 45 ÷ 225
قدم 1 ) دو برابر کنید : 450 = 2 × 225
قدم 2 ) دو برابر کنید : 90 = 2 × 45
قدم 3 ) تقسیم کنید : ( جواب ) 5 = 90 ÷ 450

مثال فکری 2 : 10/5 ÷ 315
قدم 1 ) دو برابر کنید : 630 = 2 × 315
قدم 2 ) دو برابر کنید : 21 = 2 × 10/5
قدم 3 ) تقسیم کنید : ( جواب ) 30 = 21 ÷ 630


نکته ای برای محاسبه ی سریع:

شگرد 22 را برای این عملیات مفید به کار گیرید : از زمانی که آخرین بار باک بنزی ماشین تان را پر کرده اید 375 مایل رانندگی کرده اید. با فرض آن که باک اتومبیل را با 15 گالن ( واحد اندازه گیری مایعات که معادل 3/8 لیتر در آمریکاست) بنزین پر کرده اید با هر گالن چند مایل رفته اید؟

 

تمرین های ساده و فکری

هنگام حل این تمرین ها فقط به " دو برابر کردن ، دو برابر کردن و تقسیم کردن " فکر کنید.
تمرین های فکری:
1) = 3/5 ÷ 49
2) = 2/5 ÷ 175
3) = 65 ÷ 1950
4) = 0/15 ÷ 1/05
5) = 750 ÷ 4500
6) = 95 ÷ 475
7) = 55 ÷ 385
8) = 4/5 ÷ 180
9) = 8/5 ÷ 255
10) = 3/5 ÷ 24/5
تمرین های ساده:
1) = 5/5 ÷ 33
2) = 8/5 ÷ 34
3) = 2/5 ÷ 22/5
4) = 6/5 ÷ 52
5) = 7/5 ÷ 37/5
6) = 3/5 ÷ 24/5
7) = 4/5 ÷ 27
8) = 9/5 ÷ 38
9) = 1/5 ÷ 12
10) = 6/5 ÷ 39
11) = 3/5 ÷ 14
12) = 8/5 ÷ 170
13) = 7/5 ÷ 225
14) = 5/5 ÷ 44
15) = 9/5 ÷ 28/5
16) = 1/5 ÷ 21
Print
1271 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان