وقتی غذای نذری را تقسیم می كنی ، اول به كسی كه آن را پخته تعارف كن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان