هركز با كسی كه سابقه به دادگاه كشیدن مردم را دارد معامله نكن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان