سخنی از بزرگان...

آموزش ریاضی 2

پیام نور خراسان رضوی

 1. بنابر کدام دلیل ریاضیات ابزار اساسی شناخت واقعیت های عینی است
  1. فرهنگی
  2. نقش آن در آینده سازی فرد و جامعه
  3. کاربرد پذیری
  4. شهودی بودن آن
 2.  آموزش ریاضیات مبتنی بر کدام یک از موارد زیر نیست؟
  1. نقش ریاضیات بر تربیت فکر
  2. نقش ریاضیات در شناخت طبیعت و جهان
  3. نقش ریاضیات در تامین آینده فرد و جامع
  4. نقش ریاضیات در اقتصاد شناسی
 3. کدام یک از موارد زیر مربوط به نقش ریاضیات در شناخت طبیعت و جهان است؟
  1. آشنایی با ساختارهایی از جهان عینی که در تجربیات دانش آموزان ظاهر می شود و دسته بندی آنها
  2. پرورش دقت و عادت به نظم فکری و پرورش قوه نقد و انتقاد
  3. پرورش اعتماد به نفس در به کار بردن دانسته های ریاضی برای حل مساله
  4. آشنایی مقدماتی با زیباشناختی ریاضیات
 4. کدام یک از موارد زیر مربوط به نقش ریاضیات در ارتقا سطح فرهنگی جامعه است؟
  1. آموزش ریاضی مورد نیاز برای مطالعه سایر موضوعات درسی
  2. آشنایی مقدماتی با زبان و نمادهای ریاضی
  3. پرورش ارائه دقیق یک فکر
  4. آماده سازی دانش آموز برای ورود به بازار کار
 5. اهداف عینی آموزش چگونه بدست می آید؟
  1. از اهداف کلی
  2. از اهداف جزیی
  3. از تقسیم نمودن اهداف جزئی به اهداف جزئی تر بدست می آید
  4. از تقسیم نمودن اهداف کلی تر به جزئی تر بدست می آید
 6. آموزش تکنیک های لازم برای مدل سازی ریاضی مسائل روزمره زندگی و تجزیه و تحلیل این مدل ها، جزو کدام یک از اهداف آموزش ریاضی است؟
  1. نقش ریاضیات در شناخت طبیعت و جهان
  2. نقش ریاضیات در تربیت فکر
  3. نقش ریاضیات در تامین آینده فرد و جامعه
  4. نقش ریاضیات در تربیت فرهنگی
 7. روش تدریس فعال چیست؟
  1. روش تدریسی است که مناسب تحقق اهداف کلی باشد
  2. روش تدریسی است که مناسب تحقق اهداف عینی باشد
  3. روش تدریسی است که مناست تحقق اهداف جزئی باشد. 
  4. روش تدریسی است که به فعالیت بیشتری نیاز دارد.
 8. مطالعه معلم چگونه مطالعه ای است؟
  1. مطالعه ای است برای یادگیری مطلبی
  2. مطالعه ای ست برای پاسخگویی به سوالات
  3. مطالعه ای است برای شرکت در آزمون
  4. مطالعه ای است جهت آماده سازی برای اجرای نقشی
 9. بررسی محتوایی چیست؟
  1. در این بررسی، هدف تشخیص اهداف جزئی موضوع مطرح شده می باشد. 
  2. در این بررسی، هدف تشخیص اهداف کلی موضوع مطرح شده می باشد. 
  3. در این بررسی، هدف آماده سازی دانش آموز برای ورود به بازار کار می باشد. 
  4. در این بررسی، هدف پرورش قوه تفکر ریاضی است.
 10. بررسی انتقادی چیست؟
  1. بررسی است که دبیر باید دریابد ریز موارد مطرح شده در درس چیست. 
  2. بررسی است که دانش آموزان، دبیر را مورد ا نتقاد قرار دهند.
  3. بررسی است که با استناد اهداف آموزش ریاضیات و اصول روش تدریس فعال و آگاهانه و مسئولانه انجام پذیرد
  4. بررسی است که اهداف جزئی موضوع مطرح شده، تشخیص داده شود. 
 11. آموزش تعداد اعضای یک مجموعه متناهی یک هدف ........ است. 
  1. کلی
  2. عینی
  3. رفتاری
  4. فعال
 12. پرورش قوه تصمیم و تجرید جزو کدامیک از اهداف آموزش ریاضی قرار دارد؟
  1. نقش ریاضیات در تربیت فکر
  2. نقش ریاضات در شناخت جهان و طبیعت
  3. نقش ریاضیات در ارتقا فرهنگی جامعه
  4. نقش ریاضیات در تامین آینده فرد. 
 13. پرورش قوه خلاقیت و درک شهودی جزو کدام یک از اقداف آموزش ریاضی است. 
  1. نقش ریاضایت در ارتقا سطح فرهنیگ جامعه 
  2. نقش ریاضیات در تربیت فکر
  3. نقش ریاضیات در تامین آینده فرد
  4. نقش ریاضیات در شناخت جهان طبیعت.
 14. آشنایی مقدماتی با زیباشناختی ریاضیات جزو کدامیک از اهداف آموزش ریاضی است؟
  1. نقش ریاضیات در ارتقا سطح فرهنگی جامعه
  2. نقش ریاضیات در تربیت فکر
  3. نقش ریاضایت در تامین آینده فرد
  4. نقش ریاضیات در شناخت جهان و طبیعت
 15. بعضی از متخصصین بر این عقیده هستند که هر چه عنصر ریاضی یک فرهنگ قوی تر باشد آنگاه: 
  1. آن جامعه دانش آموز بیشتری دارد.
  2. تعداد دانش آموزان رشته ریاضی آن جامعه بیشتر است. 
  3. آن فرهنگ متمدن تر و یا صنعتی تر است
  4. مردم فرهنگی آن جامعه با زبان ریاضی بیشتری با هم حرف می زنند.
 16. هر چه آموزش به یادگیری بیشتر شبیه گردد، آن آموزش: 
  1. مفیدتر و اساسی تر است
  2. ویژه دوره دبیرستان است.
  3. مفهومی تر است. 
  4. فرمولی تر است.
 17. کدام یک از موارد زیر جزو خصوصیات یک خلاصه علمی است. 
  1. با خواند آن مراجع و ماخذ آن مشخص شود
  2. بیش از سه صفحه باشد. 
  3. ارتباط محتوای کار نویسنده را با کارهای دیگر مشخص نسازد.
  4. قصد نویسنده را از کتاب یا مقاله مشخص سازد.
 18. اگر کتابی در سطح دبیرستان فقط به مطالب علمی بسنده کند آنگاه: 
  1. اهداف کلی آن ناقص است
  2. اهداف جزئی آن ناقص است
  3. فاقد انگیزه کافی خواهد بود
  4. دانش آموز نمی تواند آن را یاد بگیرد
 19. آموزش ریاضی مورد نیاز برای مطالعه سایرموضوعات درسی جزو کدام یک از اهداف آموزش ریاضی است؟
  1. نقش ریاضایت در تربیت فکر
  2. نقش ریاضایت در تامین آینده فرد
  3. نقش ریاضیات در ارتقا سطح فرهنگی جامعه
  4. نقش ریاضیاد در شناخت طبیعت و جهان
 20. کدام گزینه صحیح است؟
  1. یک معلم، یک کتاب درسی را بررسی می کند. 
  2. یک معلم هنرپیشه نیست
  3. یک معلم، سناریونویس نیست. 
  4. یک معلم نه هنرپیشه، نه سناریونویس و نه کارگردان است. 

سوالات تشریحی

 1. اصول آموزش یادگیری جورج پولیا را به طور کامل شرح دهید. 
 2. انواع بررسی کتب را نام برده و هر کدام را به طور خلاصه شرح دهید. 
 3. ویژگی سنین نوجوانی را بیان نموده و بر اساس آن چگونگی محتوای آموزش ریاضی را شرح دهید. 
 4. هدف بررسی یک کتاب درسی چیست آن را شرح دهید؟
 5. طرح درسی بنویسید تا ضمن آن مفهوم بیضی به روش فعال تدریس گردد.
چاپ
3456 رتبه بندی این مطلب:
4.0

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x