بدون فخرفروشی شاهد پیروزی را در آغوش بگیر. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان