هرگزپیش از سخنرانی غذای سنگین نخور. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان