یك پیشنهاد خوب را از هركسی كه باشد بپذیر. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان