سعی كن خانه و محل كارت سالم و بدون دود سیگار باشد. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان