كار اندكی كه ادامه یابد، از كار بسیاری كه از آن به ستوه آیی امیدوار كننده تر است. امام علی (ع)

زمان بندی دروس دوره کارشناسی ریاضیات و کاربردها

SuperUser Account
/ دسته ها: مشاوره تحصیلی

دانشگاه صنعتی اصفهان

برنامه زمان بندی دوره ی كارشناسي رياضيات وكاربردها دانشگاه صنعتی اصفهان

نيمسال دوم

 

نيمسال اول

واحد

نام درس

واحد

نام درس

۳

رياضي عمومي۲

۳

رياضي عمومي۱

۱

آزرياضي عمومي۲

۱

آزرياضي عمومي۱

۳

مباني علوم رياضي

۳

مباني احتمال

۳

مباني كامپيوتر وبرنامه سازی

۳

فيزيک1

۳

احتمال۱

۳

زبان عمومي علوم پايه

۲

عمومي

۲

عمومي

۱

تربيت بدني۱

 

 

۱۶

جمع واحدها

۱۵

جمع واحدها

نيمسال چهارم

 

نيمسال سوم

واحد

نام درس

واحد

نام درس

۳

آناليز رياضي

۲

رياضي عمومي۳

۳

مباني هندسه

۳

مباني آناليز رياضي

۳

معادلات با مشتقات جز ي

۳

معادلات دیفرانسیل

۳

مباني تركيبيات

۳

احتمال۲

۳

مباني جبر

۳

مباني ماتريس هاو جبر خطي

۳

عمومي

۲+۱

عمومي وتربيت بدني۲

۱۸

جمع واحدها

۱۷

جمع واحدها

نيمسال ششم

 

نيمسال پنجم

واحد

نام درس

واحد

نام درس

۳

انتخابی(جدول۱)

۳

نظريه مقدماتي معادلات دیفرانسیل

۳

انتخابی(جدول۱)

۳

انتخابی (جدول۱)

۳

اختیاری(جدول۲)

۳

مباني آناليز عددی

۳

جبر خطي عددی

۳

انتخابی (جدول۱)

۳

انتخابی(جدول۱)

۳

اختیاری (جدول۲)

۲

عمومي

۳

توپولوژی عمومي

۱۷

جمع واحدها

۱۸

جمع واحدها

نيمسال هشتم

 

نيمسال هفتم

واحد

نام درس

واحد

نام درس

۳

اختیاری(جدول۲)

۳

انتخابی(جدول۱)

۳

اختیاری(جدول۲)

۳

انتخابی(جدول۱)

۳

اختیاری(جدول۲)

۳

اختیاری(جدول۲)

۳

اختیاری(جدول۲)

۳

اختیاری(جدول۲)

۲

عمومي

۳

اختیاری(جدول۲)

 

 

۲

عمومي

۱۴

جمع واحدها

۱۷

جمع واحدها

توجه: جمع واحدها ۱۳۲ است

جدول١: دروس انتخابی رشته رياضيات وکاربردها

پیش نیاز

ترم

واحد

درس

مباني جبر

فرد

٣

جبر

مباني علوم رياضي

زوج

٣

نظريه مقدماتي اعداد

مباني آناليز عددي و معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي

فرد

٣

حل عددي معادلات ديفرانسيل

مباني آناليز رياضي

فرد

٣

توابع مختلط

مباني جبر و مباني ماتريسها و جبر خطي

زوج

٣

هندسه جبر مقدماتي

مباني آامپيوتر و برنامه سازي

فردوزوج

٣

برنامه سازي پيشرفته

مباني آناليز رياضي

فرد

٣

نظريه اندازه و آاربردها

مباني علوم رياضي

زوج

٣

مباني منطق و نظريه مجموعه ها

مباني آناليز رياضي

زوج

٣

مباني سيستم هاي ديناميكي

احتمال١

فردوزوج

٣

تحقيق در عمليات ١

همنياز احتمال٢

فرد

٣

روشهاي آماري

حداقل 21 واحد، مازاد بر آن به عنوان درس اختیاری محسوب خواهد شد

جدول ٢ : اختياري/کهاد

واحد

 

حداقل ١٨

از جدول٣

حداقل۶

از جدول۴ (دروس از دانشكده هاي ديگر)

حداکثر۶

اختياري

30+2

جمع واحدها

جدول ٣: دروس اختياري

تعداد واحد

ترم

نام درس

رديف

٣

فرد

نظريه بازيها

١

٣

فرد

نظريه حلقه ومدول

٢

٣

زوج

مدل سازي رياضي

٣

٣

زوج

هندسه هذلولوي

۴

٣

زوج

هندسه تصويري

۵

٣

زوج

آموزش رياضي

۶

٣

زوج

سريهاي زماني١

٧

٢

فردوزوج

تاريخ علم رياضي

٨

٢

فردوزوج

فلسفه علم رياضي

٩

٣

زوج

نظريه کد گذاري

١٠

٣

فرد

اصول رمزنگاري

١١

٣

فرد

آناليز پيشرفته

١٢

٣

زوج

فرآيندهاي تصادفي

١٣

٢

زوج

نرم افرازهاي رياضي

١۴

٢

فرد

رياضي نويسي

١۵

٣

فرد

مباني رياضيات مالي

١۶

٣

زوج

نظريه گراف

١٧

٣

فردوزوج

پروژه کارشناسي

١٨

٣

زوج

نظريه گالوا

١٩

٣

فرد

هندسه ديفرانسيل

٢٠

٣

زوج

مباحثي در رياضيات و کاربردها

٢١

٣

فرد

آشنايي با  نظريه صف

٢٢

 

يا دروس ديگر رياضي با اجازه دانشكده علوم رياضي

جدول ۴: دروس اختياري از دانشكده هاي صنايع،برق کامپيوتر،فيزيك(پيشنهادي)

تعداد واحد

شماره درس

نام درس

رديف

٢

١٣-١٠-۴٢۶

اقتصاد و مديريت صنعتي

١

٢

١٣-١٠-٣۵۴

اصول مديريت تئوري سازمان

٢

٣

١٣-١٠-٣١۴

تحقيق در عمليات٢

٣

۴

١٣-١٠-۴۴٠

مباني اقتصاد

۴

٣

١٣-١٠-٣۶١

کنترل پروژه

۵

٣

١٣-١٠-٣۵١

اقتصاد مهندسي

۶

٣

١٣-١٠-٣۶٠

کنترل کيفيت١

٧

٣

١٣-١٠-۴٣٠

شبيه سازي

٨

٣

١٣-١٠-٣٣٢

ارزيابي کار و زمان

٩

٢

١٣-١٠-۴٠۶

کار آفريني

١٠

١

١٣-١٠-۴٠٢

گزارش نويسي فني

١١

٣

١٣-١٠-۴٢۴

اصول حسابداري وهزينه يابي

١٢

٣

١٣-١٠-۴۵٨

مباني اقتصاد سنجي

١٣

٣

١٧-٣۴-٢١٢

ساختمان داده ها

١۴

٣

١٧-٣۴-٣١٧

ذخيره وبازيابي اطلاعات

١۵

٣

١٧-٣۴-۴١٧

شبيه سازي کامپيوتر

١۶

٣

١٧-٣۴-٣٢۵

نظريه زبانها وماشينها

١٧

٣

١٧-٣۴-۴٢۵

طراحي الگوريتم ها

١٨

٣

١٧-٣۴-۴٢٠

هوش مصنوعي

١٩

٣

٢٠-١٠-١٢۵

فيزيك٢

٢٠

۴

٢٠-١٠-٢١۴

فيزيك جديد

٢١

٣

٢٠-١٠-٣١۴

نسبيت خاص

٢٢

٣

٢٠-١٠-٢١۶

رياضي فيزيك١

٢٣

٣

٢٠-١٠-٣١٢

رياضي فيزيك٢

٢۴

Print
1145 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان