هنگامی كه توانایی فزونی یابد، شهوت كاستی گیرد. امام علی (ع)

دی ان ان