فراموش نكن كه خوشبختی به سراغ كسانی می رود كه برای رسیدن به آن تلاش میكنند. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

نمونه سوال چهارم دبستان

سری چهارم شامل 20 سوال

1- -محمد ۲۸ کیلو گرم وزن دارد .اگر پدرش از ۳ برابر وزن او ۵ کیلو گرم کمتر باشد . پدر محمد چند کیلو وزن دارد؟

2- ماشینی ۵۰ گونی برنج ۱۰ کیلو گرمی و همچنین ۴۰کیسه ماکارونی ۱۲ کیلو گرمی را حمل می کند .بار این ماشین چند کیلو گرم است ؟

3- در باغی ۴۵۰کیلو هلو به قیمت کیلویی ۱۲۰ تومان و همچنین ۷۴۰ کیلو گلابی به قیمت کیلویی ۱۵۰تومان فروخته شد .صاحب باغ چند تومان پول دریافت کرده است ؟

4- قیمت یک دفتری فانتزی معمولی ۶۰۰تومان است و قیمت یک دفتر فنر دار ۲۰۰برگ فانتزی از ۶ برابر قیمت دفتر اولی ۲۰۰ تومان کمتر می باشد. قیمت دفتر فنردار فانتزی چند تومان است؟

5- محصول زرد آلوی یک کشاورز در آذربایجان غربی ۵۸۴ کیلو می باشد. قیمت محصول زرد آلو از قرار کیلویی ۴۰۶ تومان چقدر می شود؟

6- هر مثلثی که یک زاویه قائمه داشته باشد چه نامیده می شود؟

الف) متساوی الاضلاع                ب) قائم الزاویه            ج) متساوی الساقین           

7- دو خطی را که فاصله آنها در تمام نقاط یکسان باشد چه نامیده می شود؟

الف) دو خط متقاطع                  ب) دو خط موازی               ج) دو خط عمود بر هم

8- به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه می گویند؟

الف) مربع                   ب) متوازی الاضلاع              ج) ذوزنقه     

9- در مثلث قائم الزاویه به ضلع رو به روی زاویه قائمه ................. می گویند.

10- هر مثلثی که یک زاویه آن راست (قائمه ) باشد مثلث................... نامیده می شود.

11- به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند ......................می گويند.

12- وتر ضلع روبه روی زاویه قائمه در مثلث .......................می باشد.

13- یک خط بکشید و در بالای آن در فاصله ۳ سانتی متری نقطه ای گذاشته و از این نقطه خطی به موازی خط کشیده شده بکشید.

14- یک مثلث قائمه بکشید که اندازه ضلعهای زاویه قائمه آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد .وتر آن را رسم کرده و بنویسید وتر آن چند سانتی متر است؟

15- ذوزنقه ای رسم کنید که طول دو ضلع موازی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد؟

16- ذوزنقه ای رسم کنید که یکی از زاویه های آن قائمه باشد ؟

17- برای عبارت زیر یک مسئله بنویسید.          =۶×(۴×۳)

 18- ضرب و تقسیم های زیر را انجام دهید.

۶۳=۷×.....                  ۵۶= ۸ × ..... 

۷۲ = ۹×.....                ۴۸= ......×۶

......=۷ : ۶۳               ......=۸:۵۶          

.....=۹ : ۷۲                ......=۶ : ۴۸

19- با توجه به درستی تقسیم در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

                       ۱۲۳=۳+(۱۲×۱۰)

-خارج قسمت:............

-مقسوم:................

-باقی مانده:...............

-مقسوم علیه:...............

20- اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را ۴ برابر کنیم مقدار خارج قسمت آن چه تغییری می کند؟

الف) تغییر نمی کند            ب) 2برابر می شود                     ج) نصف می شود

Print
2649 رتبه بندی این مطلب:
4/0

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان