هیچوقت از بازار كهنه فروشان وسیله برقی نخر. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

نمونه سوال چهارم دبستان

سری چهارم شامل 20 سوال

1- -محمد ۲۸ کیلو گرم وزن دارد .اگر پدرش از ۳ برابر وزن او ۵ کیلو گرم کمتر باشد . پدر محمد چند کیلو وزن دارد؟

2- ماشینی ۵۰ گونی برنج ۱۰ کیلو گرمی و همچنین ۴۰کیسه ماکارونی ۱۲ کیلو گرمی را حمل می کند .بار این ماشین چند کیلو گرم است ؟

3- در باغی ۴۵۰کیلو هلو به قیمت کیلویی ۱۲۰ تومان و همچنین ۷۴۰ کیلو گلابی به قیمت کیلویی ۱۵۰تومان فروخته شد .صاحب باغ چند تومان پول دریافت کرده است ؟

4- قیمت یک دفتری فانتزی معمولی ۶۰۰تومان است و قیمت یک دفتر فنر دار ۲۰۰برگ فانتزی از ۶ برابر قیمت دفتر اولی ۲۰۰ تومان کمتر می باشد. قیمت دفتر فنردار فانتزی چند تومان است؟

5- محصول زرد آلوی یک کشاورز در آذربایجان غربی ۵۸۴ کیلو می باشد. قیمت محصول زرد آلو از قرار کیلویی ۴۰۶ تومان چقدر می شود؟

6- هر مثلثی که یک زاویه قائمه داشته باشد چه نامیده می شود؟

الف) متساوی الاضلاع                ب) قائم الزاویه            ج) متساوی الساقین           

7- دو خطی را که فاصله آنها در تمام نقاط یکسان باشد چه نامیده می شود؟

الف) دو خط متقاطع                  ب) دو خط موازی               ج) دو خط عمود بر هم

8- به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه می گویند؟

الف) مربع                   ب) متوازی الاضلاع              ج) ذوزنقه     

9- در مثلث قائم الزاویه به ضلع رو به روی زاویه قائمه ................. می گویند.

10- هر مثلثی که یک زاویه آن راست (قائمه ) باشد مثلث................... نامیده می شود.

11- به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند ......................می گويند.

12- وتر ضلع روبه روی زاویه قائمه در مثلث .......................می باشد.

13- یک خط بکشید و در بالای آن در فاصله ۳ سانتی متری نقطه ای گذاشته و از این نقطه خطی به موازی خط کشیده شده بکشید.

14- یک مثلث قائمه بکشید که اندازه ضلعهای زاویه قائمه آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد .وتر آن را رسم کرده و بنویسید وتر آن چند سانتی متر است؟

15- ذوزنقه ای رسم کنید که طول دو ضلع موازی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد؟

16- ذوزنقه ای رسم کنید که یکی از زاویه های آن قائمه باشد ؟

17- برای عبارت زیر یک مسئله بنویسید.          =۶×(۴×۳)

 18- ضرب و تقسیم های زیر را انجام دهید.

۶۳=۷×.....                  ۵۶= ۸ × ..... 

۷۲ = ۹×.....                ۴۸= ......×۶

......=۷ : ۶۳               ......=۸:۵۶          

.....=۹ : ۷۲                ......=۶ : ۴۸

19- با توجه به درستی تقسیم در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

                       ۱۲۳=۳+(۱۲×۱۰)

-خارج قسمت:............

-مقسوم:................

-باقی مانده:...............

-مقسوم علیه:...............

20- اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را ۴ برابر کنیم مقدار خارج قسمت آن چه تغییری می کند؟

الف) تغییر نمی کند            ب) 2برابر می شود                     ج) نصف می شود

Print
2350 رتبه بندی این مطلب:
4/0

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان