هر كس با حق در افتاد نابود شد. امام علی (ع)

12
دی ان ان