سخنی از بزرگان...

 •   مجله علمی رایشمند

  سوالی در مورد انتگرال

  یک پرسش همراه پاسخ در سایت قرار داده می شود

  2096
 •   مجله علمی رایشمند

  توسیع انتگرال

  سوال:  انتگرال زیر را در نظر بگیرید \(\begin{equation} I(x)=\int^{2}_{0} (1+t) \exp\left(x\cos\left(\frac{\pi(t-1)}{2}\right)\right) dt \end{equation}\) نشان دهید  \(\begin{equation} I(x)= 4+ \frac{8}{\pi}x +O(x^{2}) \end{equation}\) که در...

  2465

انتخابگر پوسته