هیچوقت پایان فیلم ها و كتابهای خود را برای دیگران تعریف نكن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان