هیچوقت قراردادهایی را كه در متن آنها جاهای خالی وجود دارد امضاء نكن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

عباراتی برای دعوت نمودن دوستان و آشنایان

عباراتی برای دعوت نمودن دوستان و آشنایان
SuperUser Account

برای دعوت نمودن دوستان و نزدیکان اغلب از عبارت های زیر استفاده می شود:

Do you want to …?           ,                  Would you like to …?

- Would you like to have lunch with me tomorrow?

- میل داری فردا با من ناهار بخوری؟

در برخی موارد ابتدا مناسبت و دلیل دعوت ذکر شده و سپس عباراتی مانند Can you come? و یا Do you think you can come? ذکر می شود.

- I’m giving a house warming party next Saturday. Can you come?

- شنبه آینده به مناسبت (خرید) خانه جدید مهمانی داریم. می تونی بیایی؟

برای قبول دعوت معمولا عبارت های I’d like to (مایلم) و یا I’d love to (خیلی مایلم) به کار می رود. دیگر پاسخ های رایج عبارتند از:

- That sounds great/ terrific.

- عالی است.

- That sounds like fun

- خوبست. فکر خوبی است.

- I’d be happy to.

- خوشحالم می شوم. 

- I’d be delighted to

- خیلی خوشحال می شوم (عبارت قوی تر)
همواره پس از قبول دعوت سوالاتی در مورد زمان و مکان ملاقات رد و بدل می شود. مهمترین این سوالات عبارت است از:

- Where shall we meet?

- کجا همدیگر را ببینیم.

- Let’s meet at the new Chinese restaurant

- قرار ما در رستوران چینی جدید

- What time / when shall we meet?

- چه ساعتی / کی همدیگر را ببینیم؟

- Is 7:30 ok with you? / How about 7:30?

- ساعت 7:30 خوبه؟ ساعت 7:30 چطوره؟

Print
855 رتبه بندی این مطلب:
4/9

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان