سخنی از بزرگان...

شخصیت شناسی بر مبنای ماه تولد

شخصیت شناسی بر مبنای ماه تولد
مدیر ارشد رایشمند

What your Birth month means
 

JANUARY Ambitious and serious 
 Loves to teach and be taught 
 Always looking at people's flaws and   weaknesses 
 Likes to criticize 
 Hardworking and productive 
 Smart, neat and organized 
 Sensitive and has deep thoughts 
 Knows how to make others happy 
 Quiet unless excited or tensed 
 Rather reserved 
 Highly attentive 
 Resistant to illnesses but prone to colds
 Romantic but has difficulties expressing love 
 Loves children 
 Likes to point out people's mistakes
 Loyal 
 Needs to improve social abilities 
 Easily jealous

FEBRUARY Abstract thoughts 
 Loves reality and abstract 
 Intelligent and clever 
 Changing personality
 Temperamental 
 Quiet, shy and humble 
 Low self esteem 
 Honest and loyal 
 Determined to reach goals 
 Loves freedom 
 Rebellious when restricted 
 Loves aggressiveness 
 Too sensitive and easily hurt 
Showing anger easily 
 Dislike unnecessary things 
 Loves making friends but rarely shows it
 Daring and stubborn 
 Ambitious
 Realizing dreams and hopes 
 Sharp 
 Loves entertainment and leisure 
 Romantic on the inside not outside 
 Superstitious and ludicrous 
 Spendthrift 
 Learns to show emotions

MARCH  Attractive personality
 Affectionate 
 Shy and reserved 
 Secretive 
 Naturally honest, generous and sympathetic
 Loves peace and serenity 
 Sensitive to others 
 Loves to serve others 
 Easily angered 
 Trustworthy 
 Appreciative and returns kindness 
 Observant and assess others 
 Loves to dream and fantasize 
 Loves traveling 
 Loves attention 
 Loves home decors 
 Musically talented 
 Loves special things

APRIL Active and dynamic 
 Decisive and hasteful but tends to regret 
 Attractive and affectionate to oneself
 Strong mentality 
 Loves attention 
 Diplomatic 
 Consoling 
 Friendly and solves people's problems
 Brave and fearless 
 Adventurous 
 Loving and caring 
 Suave and generous 
 Emotional 
 Revengeful 
 Aggressive 
 Hasty 
 Good memory 
 Moving 
 Motivate oneself and the others
 Sickness usually of the head and chest
 Easily get too jealous

MAY Stubborn and hard-hearted 
 Strong-willed and highly motivated 
 Sharp thoughts 
 Easily angered 
 Attracts others and loves attention
 Deep feelings 
 Beautiful physically and mentally 
 Firm standpoint 
 Easily influenced 
 Needs no motivation 
 Easily consoled 
 Systematic (left brain) 
 Loves to dream 
 Strong clairvoyance 
 Understanding 
 Sickness usually in the ear and neck
 Good imagination 
 Good debating skills
 Good physical 
 Weak breathing 
 Loves literature and the arts 
 Loves traveling 
 Dislike being at home 
 Restless 
 Hardworking 
 High spirited 
 Spendthrift

JUNE Thinks far with vision
 Easily influenced by kindness 
 Polite and soft-spoken 
 Having lots of ideas 
 Sensitive 
 Active mind 
 Hesitating 
 Tends to delay 
 Choosy and always wants the best 
 Temperamental 
 Funny and humorous 
 Loves to joke 
 Good debating skills
 Talkative 
 Daydreamer 
 Friendly 
 Knows how to make friends 
 Abiding 
 Able to show character 
 Easily hurt 
 Prone to getting colds 
 Loves to dress up 
 Easily bored 
 Fussy 
 Seldom show emotions 
 Takes time to recover when hurt 
 Brand conscious 
 Executive 
 Stubborn 
 Those who loves me are enemies
 Those who hates me are friends  

JULY Fun to be with 
 Secretive 
 Difficult to fathom and to be understood
 Quiet unless excited or tensed 
 Takes pride in oneself 
 Has reputation 
 Attractive and affectionate to oneself
 Easily consoled 
 Very Honest 
 Concern about people's feelings 
 Tactful 
 Friendly 
 Approachable 
 Very emotional 
 Passionate kisser
 Temperamental and unpredictable 
 Moody and easily hurt 
 Witty and sarky 
 Sentimental 
 Not revengeful 
 Forgiving but never forgets
 Dislike nonsensical and unnecessary things
 Guides others physically and mentally
 Sensitive and forms impressions carefully
 Caring and loving 
 Treats others equally 
 Strong sense of sympathy 
 Wary and sharp 
 Judge people through observations 
 Hardworking

AUGUST Loves to joke 
 Attractive 
 Suave and caring 
 Brave and fearless 
 Firm and has leadership qualities 
 Knows how to console others 
 Too generous and egoistic 
 Takes high pride of oneself 
 Thirsty for praises 
 Extraordinary spirit 
 Easily angered 
 Angry when provoked 
 Easily jealous 
 Observant 
 Careful and cautious
 Thinks quickly 
 Independent thoughts 
 Loves to lead and to be led 
 Loves to dream 
 Talented in the arts, music and defense
 Sensitive but not petty 
 Poor resistance against illnesses 
 Learns to relax 
 Hasty and rushy 
 Romantic 
 Loving and caring 
 Loves to make friends 

SEPTEMBER Suave and compromising 
 Careful, cautious and organized 
 Likes to point out people's mistakes
 Likes to criticize 
 Quiet but able to talk well 
 Calm and cool 
 Kind and sympathetic 
 Concerned and detailed 
 Trustworthy, loyal and honest 
 Does work well 
 Sensitive 
 Thinking 
 Good memory 
 Clever and knowledgeable 
 Loves to look for information 
 Must control oneself when criticizing
 Able to motivate oneself 
 Understanding 
 Secretive 
 Loves sports, leisure and traveling
 Hardly shows emotions 
 Tends to bottle up feelings 
 Choosy especially in relationships 
 Loves wide things 
 Systematic

OCTOBER Loves to chat 
 Loves those who loves him
 Loves to takes things at the centre
 Attractive and suave 
 Inner and physical beauty 
 Does not lie or pretend 
 Sympathetic 
 Treats friends importantly 
 Always making friends 
 Easily hurt but recovers easily 
 Bad tempered 
 Selfish 
 Seldom helps unless asked 
 Daydreamer 
 Very opinionated 
 Does not care of what others think 
 Emotional 
 Decisive 
 Strong clairvoyance 
 Loves to travel, the arts and literature 
 Soft-spoken, loving and caring 
 Romantic Touchy and easily jealous Concerned Loves outdoors Just and fair Spendthrift and easily influenced Easily lose confidence NOVEMBER Has a lot of ideas Difficult to fathom Thinks forward Unique and brilliant Extraordinary ideas Sharp thinking Fine and strong clairvoyance Can become good doctors Careful and cautious Dynamic in personality Secretive Inquisitive Knows how to dig secrets Always thinking Less talkative but amiable Brave and generous Patient Stubborn and hard-hearted If there is a will, there is a way Determined Never give up Hardly become angry unless provoked Loves to be alone Thinks differently from others Sharp-minded Motivates oneself Does not appreciates praises High-spirited Well-built and tough Deep love DECEMBER Loyal and generous Patriotic Active in games and interactions Impatient and hasty Ambitious Influential in organizations Fun to be with Loves to socialize Loves praises Loves attention Loves to be loved Honest and trustworthy Not pretending Short tempered Changing personality Not egoistic Takes high pride in oneself Hates restrictions Loves to joke Good sense of humor Logical

چاپ
1592 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x