در مصاحبه ها و گفتگوهای شغلی، درهر موردی كه باشد، لباس رسمی بپوش. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

آموزش کامل اسم ها در زبان انگلیسی

SuperUser Account

اسم ها گسترده‌ترين اقسام کلمات را تشکيل مي‌دهند. بطور کلی‌ در زبان انگليسی‌ مي‌توان اسامی‌ را در دو دسته طبقه‌بندی‌ کرد:

  • اسامی‌ قابل شمارش
  • اسامی‌ غير قابل شمارش

اسامی‌ قابل شمارش آن دسته از اسامی‌ هستند که می‌توانند شمرده شوند. اين بدين معنی‌ است که مي‌تواند بيش از يکی‌ از آنها وجود داشته باشد.

اسامی‌ غير قابل شمارش اسامی‌ هستند که قابل شمردن نيستند (مانند water يا آب). اين اسامی‌ تنها بصورت مفرد بکار می‌روند و حالت جمع ندارند.

چند مثال

1- اسامی‌ قابل شمارش:

جمع مفرد
the boys the boy
some answers an answer
thos cars that car

2- اسامی‌ غير قابل شمارش:

paper, wood, coal, silk, wool, cotton

بسياری‌ از مواد و مصالح

gold, iron, silver, steel

فلزات

fish, fruit, sugar, meat, cheese, bread

مواد غذايی‌

water, oil, milk, tea, air, steam, oxygen

مايعات و گازها

money, music, noise, land, hair, ice, snow

ويژگيهای‌ اسامی‌ قابل شمارش و غير قابل شمارش

اسمهای‌ قابل شمارش:

1- مي‌توانند به دنبال an، a يا one بيايند.

2- مي‌توانند به دنبال these، few، many وthose بيايند.

3- مي‌توانند به دنبال يک عدد (مثلاً two ،threeو ...) بيايند.

مثال:

غیرقابل شمارش قابل شمارش
(not: ... a good work.) I have a good job.
(not: ... Those foods.) Those meals were delicious.
(not: ... two breads.) I bought two loaves.

اسمهای‌ غير قابل شمارش:

1- نمي‌توانند با حروف تعريف نامعين (a و an) بکار روند، بلکه بايد با some مورد استفاده قرار بگيرند.

2- مي‌توانند به دنبال much و little بيايند.

3- به راحتی‌ می‌توانند به دنبال اصطلاحاتی‌ از قبيل most of the، all of the، all the وhalf the بيايند.

مثال:

غیرقابل شمارش قابل شمارش
(not: ... made of trees.) It's made of wood.
(not: ... too much vehicle.) There's too much traffic.
(not: ... all the table.) I sold all the furniture.

چند نکته

1- می تـوان بسيـاری‌ از اسم های غير قابل شمارش را بـا استفـاده از بعضی کلمات و عبارات، به قابل شمارش تبديل کرد. از جمله می‌توان به
 a piece of ، a bit of ، a little bit of،‌ pieces of و bits of اشاره کرد:

I bought a piece of furniture at the market.

I want to give you two bits of advice.

2- لغت news مانند يک اسم جمع به نظر مي‌رسد، ولی در حقيقت يک اسم مفرد غير قابل شمارش است:

There is no important news in the newspapers.

 

جمع

بيشتر اسمها قابل شمارش هستند و می‌توانند به صورت جمع درآيند. معمولاً برای‌ اينکه يک اسم مفرد به صورت جمع درآيد، يک -s به انتهای‌ آن اضافه می‌کنيم:

 

cat, cats
face, faces
boy, boys

 

ولی‌ آن دسته از اسامی‌ که به ch، x، z، s يا shختم می‌شوند، -es می‌گيرند:

 

bus, buses
box, boxes
brush, brushes
watch, watches

 

در ضمن اسمهايی‌ کـه به يک حرف بي‌صدا و yختم می‌شوند، y را حذف کرده و به جای‌ آن ies می‌گذاريم:

 

baby, babies
country, countries
fly, flies
try, tries

 

اسامی‌ جمع بی‌قاعده

1- بعضی‌ از اسمها را با تغيير حروف صدادار آنها، به حالت جمع در می‌آوريم:

man به معنی مرد و woman یعنی مردها

men به معنی زن و women به معنی زن‌ها

mouse به معنی موش و mice به معنی موش‌ها

foot به معنی پا و feet به معنی پا‌ها

tooth به معنی دندان و teeth به معنی دندان‌ها

goose به معنی غاز و geese به معنی غاز‌ها

2- بسياری‌ از اسمهايی‌ که به -f يا -fe ختم می‌شوند، هنگام جمع اين -f يا -fe به -ves تبديل می‌شود:

calf گوساله - calves گوساله‌ها

half نصف و نیمه halves نیمه‌ها

knife چاقو و knives چاقوها

leaf برگ و leaves برگ‌ها

life جان و lives جان‌ها

loaf قرص و loaves قرص ها (برای قرص نان استفاده می‌شود)

shelf قفسه و shelves قفسه‌ها

thief دزد و thieves دزدها

wife همسر و wives همسرها

wolf گرگ و wolves گرگ‌ها

3- اسم بعضی‌ از حيوانات در حالت جمع هيچ تغييری‌ نمی‌کند:

deer     آهو(ها)
sheep  گوسفند(ها)
fish  ماهی‌(ها)

و نيز آن دسته از اسامی‌ مليتها که به -ese يا -ss ختم می‌شوند:
 

a Chinese

يک چينی‌

two Chinese

دو چينی‌

one Swiss يک سوييسی‌

some Swiss چند سوييسی‌

همچنين آن دسته از اسامی‌ که به اعداد و مقياسها اشاره مي‌کنند، هنگاميکه بعد از يک عدد و ... واقع می‌شوند:

two hundred
three dozen

4- بسياری‌ از اسمهايی‌ که ريشه خارجی‌ دارند (مثلاً لاتين، فرانسه يا يونانی‌)، گاهی‌ حالت جمع خود را حفظ می‌کنند:
 

cactus -  cacti / cactuses

octopus - octopi/octopuses

syllabus  -  syllabi/syllabuses

Print
1433 رتبه بندی این مطلب:
4/4

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

1 نظر در مطلب "آموزش کامل اسم ها در زبان انگلیسی" ثبت شده است

3
0

سحر

سلام.می بخشی من تو ی موضوعی شک دارم شما تو مطالب اشاره کردین که جمع manمیشه woman احیانا غلط نیست.

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان