هنگامی كه از كسی نشانی جایی را می پرسی از او خواهش كن حداقل دوباربرایت تكراركند. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

 •   مجله علمی رایشمند

  معمای ریاضی دوازده بر یک

  امیر ابن الخوض، فرمانروای توانمند کشور قضیعبیه در خزانه ی خود نشسته بود و شادان و خندان دوازده جعبه ی در بسته را که در گوشه ای ردیف شده بودند، تماشا می کرد جعبه های پر از شمش های زر، حاوی مالیات هایی که دوازده نماینده ی ویژه از دوازده استان کشور گردآوری کرده بودند....

  1899
 • معمای ریاضی کلاس نمونه  

  معمای ریاضی کلاس نمونه

  قرار است یک بازرس از یک مدرسه دیدن کند و سطح کلاس ها را ارزیابی نماید. این بازرس می تواند هر سئوالی با هر درجه از سختی یا آسانی، مرتبط با درس و مفاهیم مندرج در کتاب هایشان، بپرسد. تنها گزینه ای که در اختیار معلم کلاس است، این است که او مشخص می کند چه کسی پاسخ دهد.

  1679  
 •   مجله علمی رایشمند

  معمای ریاضی

  در ادامه یک معما مطرح شده است که می توانید پاسخ دهید

  3656  
دی ان ان