وقتی شانس به سراغت می آید ازآن به گرمی استقبال كن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان