سخنی از بزرگان...

قسمت 49: محاسبه سریع: شگردها و شیوه ها

شگرد 42: وارسی سریع جمع و تفریق

شگرد : قبل از مطالعه کردن این شگرد باید شگرد 14 ( « وارسی سریع ضرب و تقسیم » ) را مرور کنید. شگرد 42 مانند همان شگرد اعمال می شود با این تفاوت که حاصل جمع ارقام مضاف و مضاف الیه جمع می شوند و نه ضرب و حاصل با حاصل جمع ارقام جواب مقایسه می شود. به خاطر بسپارید که وقتی محاسبه ای درست انجام شده باشد ، روش « بیرون انداختن نُه ها » ( که معمولاً چنین نامیده می شود ) درستی آن را آشکار می کند. اما هنگامی که جواب غلط به دست می آید این روش احتمالاً ، اما نه قطعاً ، خطا را آشکار می سازد. مثال های بعدی به روشن شدن این روش عالی کمک می کند.

مثال ساده ی 1 : 36 = 14 + 22

چون هر دو حاصل جمع سوم و چهارم برابر 9 است احتمالاً جواب صحیح است.

مثال ساده ی 2 : 151 = 75 + 86

چون حاصل جمع سوم و چهارم ، یعنی 8 و 7 ، یکی نیست جواب قطعاً غلط است.

مثال فکری 1 : 1104 = 224 + 65 + 397 + 418

چون هر دو حاصل جمع آخر برابر 6 است ، جواب احتمالاً صحیح است.
نکته ای برای محاسبه ی سریع:

این روش را تنها برای جمع نشان دادیم. اما چون تفریق عکس جمع است کافی است تفریق را به جمع تبدیل کنید و شگرد فوق الذکر را در مورد آن اعمال کنید. مثلاً برای آزمودن 38 = 37 - 75 آن را به صورت 75 = 37 + 38 ببینید و از این نقطه حرکت کنید.

تمرین های ساده و فکری

به کمک روش « بیرون انداختن نه ها » دقت محاسبه های آتی را وارسی کنید. نشان دهید که کدام « احتمالاً درست » یا « قطعاً نادرست » است. مطالعه ی مجدّد نکته ی بالا ممکن است در یافتن نحوه ی وارسی درستی مسائل تفریق کمک کند.
تمرین های فکری:
1) 2018 = 72 + 905 + 422 + 719
2) 1364 = 425 + 80 + 672 + 187
3) 1280 = 373 + 194 + 655 + 48
4) 2140 = 720 + 167 + 205 + 948
5) 1619 = 15 + 546 + 777 + 281
6) 2288 = 946 + 213 + 801 + 327
7) 1453 = 432 + 99 + 764 + 158
8) 998 = 50 + 206 + 398 + 444
9) 148732 = 378165 - 526897
10) 38548 = 44659 - 83107
11) 42494 = 56742 - 99236
12) 241882 = 598771 - 840653
13) 2752631 = 2648772 - 5391403
14) 1922839 = 9801557 - 11724396
تمرین های ساده:
1) 53 = 16 + 37
2) 122 = 85 + 27
3) 127 = 71 + 66
4) 134 = 92 + 42
5) 72 = 15 + 57
6) 110 = 88 + 32
7) 155 = 61 + 94
8) 123 = 79 + 44
9) 66 = 56 - 122
10) 99 = 89 - 178
11) 68 = 84 - 152
12) 81 = 96 - 177
13) 75 = 75 - 140
14) 61 = 53 - 114
15) 64 = 92 - 156
16) 97 = 88 - 175
چاپ
2421 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x