هیچوقت فرصت قدم زدن با همسرت را از دست نده. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان