سعی كن هر كاری را قبل از موعد مقرر به انجام برسانی. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان