در زندگی به همان اندازه كه به مسائل منفی فكر می كنی، به عوامل هم كه نقش مثبت دارند بیندیش. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان