تقوا در رأس همة ارزش های اخلاقی است. امام علی (ع)

دی ان ان