همیشه یك چاقوی كوچك همراه داشته باش.(بابا خلاف!) اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

انتخابگر پوسته