هرگز هدیه ای با بسته بندی نامناسب به كسی نده. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان