این سه اصل را همیشه به خاطر داشته باش: احترام به خودت، احترام به دیگران و احساس مسئولیت در قبال اعمال و كارهایت. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان