وقتی دوباره دو كارجالب و مهیج به تو حق انتخاب دادند، كاری را كه تا به حال امتحان نكرده ای انتخاب كن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان