وقتی خانمی را به خانه اش می رسانی تا وقتی مطمئن نشده ای كه به سلامت وارد خانه اش شده آنجا را ترك نكن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان