بگذار طبع ماجراجویت هراز گاهی بر احساسات دیگرت پیروز شود. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان