هنگامی كه از كسی نشانی جایی را می پرسی از او خواهش كن حداقل دوباربرایت تكراركند. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان