وقتی به كسی كتاب هدیه می دهی در صفحه اول یادداشت كوتاهی برایش بنویس. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان