محورهای کنفرانس :
  • رياضيات فازی و مجموعه های فازی
  • آناليز فازی
  • جبر فازی
  • توپولوژی و هندسه فازی
  • آناليز عددی و محاسبات علمی فازی
  • معادلات ديفرانسيل و سيستم های ديناميکی فازی
  • تحقيق در عمليات، بهينه سازی و تصميم گيری در محيطهای فازی و غيرقطعی
  • کاربردهای فازی در مديريت، مهندسی صنايع و علوم  دانشی
  • آمار و احتمال فازی، آناليز داده و خوشه بندی فازی
  • سيستم های خبره و سيستم های هوشمند در محيط های فازی
  • سيستم های فازی در ساير شاخه های علوم و مهندسی
  • طراحی نرم افزار برای سيستم های فازی
  • رباتيک، کنترل و منطق فازی