فرصت دور هم جمع شدن نداشته باشید. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان