انعطاف پذیر وگشاده رو باش ، شاید اولین فردی كه با او رو به رو شوی بهترین دوستت باشد. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

  •   مجله علمی رایشمند

    جلسه اول جبر سه

    این سری های آموزشی طبق کتاب گامهایی در جبر جابجایی رودنی شارپ قرار داده می شود. که به عنوان جبر 3 در اکثر دانشگاه های کشور تدریس می گردد.

    6002
دی ان ان