سخنی از بزرگان...

کشف قوانین مهم فیزیک در نوشته‌های "نامربوط" داوینچی

کشف قوانین مهم فیزیک در نوشته‌های "نامربوط" داوینچی
SuperUser Account

"افرادی که در زمینه علم فیزیک مطالعه داشته اند می دانند که نخستین مطالعات سیستماتیک در خصوص اصطکاک توسط داوینچی انجام شده بود که زیربنای یافته های مدرن در خصوص اصطکاک، گریس کاری و خوردگی را تشکیل می دهند، اما اینکه داوینچی چگونه و در چه زمانی به این اطلاعات دست یافت شناخته شده نبود.

تا کنون، مورخان حوزه هنر بعضینوشته های داوینچی را به عنوان “نامربوط” کنار گذاشته و توجهی به آنها نکردهاند. اما در مطالعه جدیدی که توسط یان هاچینگز، یکی از اساتید دانشگاه کمبریج، انجام

شده مشخص شد که در یکی از این صفحات نامربوط در دفتر داوینچی که مربوط به سال ۱۴۹۳ میلادی است، مطالبی نگاشته شده که قوانین اصطکاک را توضیح میدهد.

 

 

البته افرادی که در زمینه علم فیزیک مطالعه داشته اند می دانند که نخستین مطالعات سیستماتیک در خصوص اصطکاک توسط

 

 

داوینچی انجام شده بود که زیربنای یافته های مدرن در خصوص اصطکاک، گریس کاری و خوردگی را تشکیل می دهند، اما اینکه داوینچی چگونه و در چه زمانی به این اطلاعات دست یافت شناخته شده نبود.

 

هاچینگز سعی کرد اطلاعات موجود را در ترتیب زمانی صحیح کنار هم قرار دهد و در نهایت به صفحه ای رسید که در سال

۱۴۹۳ داوینچی نکاتی را با جوهر قرمز بر روی آن یادداشت کرده بود. این صفحه در اوایلقرن بیستم نیز به دلیل طرحی که از یک زن بر روی آن کشیده شده به خود جلب کرد. اما دردهه ۱۹۲۰ این صفحه با توضیح “مطالب و نمودار نامربوط به رنگ قرمز” کنار گذاشته
شد.

پس از حدود یک قرن، هاچینگز تصمیمگرفت نگاه دیگری به این صفحه بیاندازد. او دریافت که تصاویر هندسی که زیر یادداشت های
قرمز نوشته شده بودند، در واقع ردیف هایی از بلوک هایی بودند که توسط وزنه ای که ازیک قرقره آویزان بود کشیده می شدند. این دقیقا همان آزمایشی است که امروزه دانش آموزانبرای فهم مفهوم اصطکاک انجام می دهند.

 

 

 

هاچینگز اظهار می کند که اینطرح ها و متن همراه آن نشان می دهد که داوینچی قوانین اصطکاک را در سال ۱۴۹۳ درک کردهبود. او می دانست که نیروی اصطکاک موجود بین دو سطح لغزنده با فشاری که وزن بر دو سطحوارد می کند متناسب است. او همچنین می دانست که اصطکاک با محدوده مشخص تماس بین دوسطح ارتباطی ندارد. اینها قوانین اصطکاک هستند که امروزه بهدانشمندی فرانسوی نسبتداده می شوند که دویست سال پس از داوینچی آن را مطرح کرده است.


هاچینگز همچنین نشان داده کهداوینچی چگونه از درکی که در خصوص اصطکاک داشته برای طراحی ماشین آلات بسیار پیچیده
استفاده کرده است. داوینچی از تاثیر اصطکاک در مفهوم کاربردی چرخ ها، اهرم ها و قرقرهها استفاده کرد، مفاهیمی که اجزا جدایی ناپذیر ماشین های پیچیده او هستند."

 

 

 

 

 

Print
411 رتبه بندی این مطلب:
4.0

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x