وقتی در كاری شكست می خوری عذر و بهانه نیاور. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

معانی لغات همراه با کدینگ

معانی لغات همراه با کدینگ
SuperUser Account

چند لغت انگلیسی را به همراه کدینگ به شما آموزش می دهیم
Evidence: [ معنی لغت:   مدرک    ]     مترادف: " proof "     کد: (مدرکمون رو پروف می کنیم،از این ور لیسانسمون رو پروف)

solitary:  کد: (سالی داری پیش رو که تنهایی)  [ معنی لغت:  تنها،گوشه گیرانه،منزوی    ]     مترادف: " alone "    

vision:  کد: (باید ویژه باشه بیناییتون)  [ معنی لغت:   بینایی،دید،بصیرت    ]     مترادف: " eyesight "     

frequent:   کد: (فرار کنید همیشه)  [ معنی لغت:   مکررا،پی در پی   ]     مترادف: "persistent " کد: (پر سیستمه همیشه بدون سیستم نمی شه)

glimpse:   کد: (.............)  [ معنی لغت:   نگاه مختصر و اجمالی   ]     مترادف: " glance " 

recent:  کد: (رو سنش اخیرا حساسن)  [ معنی لغت:  تازه،اخیرا    ]     مترادف: " last "     

decade:  کد: (.............)  [ معنی لغت:   دهه،دوره ده ساله    ]     مترادف: " 10 years "  

hesitate:  کد: (این حِسته که شک داری)  [ معنی لغت:   شک داشتن،تردید داشتن    ]     مترادف: " doubt "  
یاداوری: hesitate هنگامی به کار می رود که دو به شک باشیم و doubt هنگامی به کار می رود که شک کلی باشه

absurd:  کد: (...........)  [ معنی لغت:   پوچ،مزخرف    ]     مترادف: " stupid "  

conflict:  کد: (کُنفوی درگیری)  [ معنی لغت:  درگیری،تضاد    ]     مترادف: " dispute "     کد: (دزفول بیشترین درگیری رو داشت)

minority:  کد: (.............)  [ معنی لغت:   اقلیت،بخش کمتر   ]     مترادف: " less than half "    

fiction:  کد: (تو فکر و خیال افسانه ای)  [ معنی لغت:   خیالی،افسانه    ]     مترادف: " legend " 

Print
1522 رتبه بندی این مطلب:
4/0

SuperUser AccountSuperUser Account

سایر نوشته ها توسط SuperUser Account
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان