سخنی از بزرگان...

سلام و احوالپرسی به زبان انگلیسی

سلام و احوالپرسی به زبان انگلیسی
مدیر ارشد رایشمند

در مبحث مکالمه زبان انگلیسی ، سلام و احوالپرسی اولین بخش هر مکالمه ای را تشکیل می دهد .برای سلام کردن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی از Hi یا Hello استفاده می شود . برای احوالپرسی رایج ترین عبارت How are you? می باشد . آمریکایی ها خیلی وقت ها از عبارت How are you doing? ( چطوری؟/حالت چطوره؟ ) استفاده می کنند .

در موقعیتهای رسمی تر از عبارتهای زیر هم استفاده می شود :

                                                                                                                            It is nice to meet you/nice to meet you
(از آشنایی تان خوشوقتم.)

How do you do
(خوشوقتم.)

باید توجه داشت که How do you do! فقط هنگامی گفته می شود که گوینده برای اولین بار با کسی آشنا شده است . این عبارت برای احوالپرسی به کار نمی رود و معادل How are you? نمی باشد . در پاسخ به آن می توان از خود آن و یا از Nice to meet you استفاده کرد .

برای سلام کردن در موقعیت های رسمی از عبارتهای زیر استفاده می شود :

Good morning/Afternoon/Evening      
صبح/عصر/شب به خیر

برای احوالپرسی و پرسیدن از زندگی ، کار و امور دیگر عبارتهای زیر رایج است:

How is work/business?
کار و بار چطور است؟

What is news?
تازه چه خبر؟

در پاسخ به سوال How is life? می توان از این پاسخ استفاده کرد :

Great , Thanks.
عالی متشکرم.

Not bad , Thanks.
بد نیست متشکرم.

It could not be better!
خیلی خوب است (دیگر بهتر از این نمی شود)

اگر از کسی بخواهیم سلام ما را به دیگری برساند عبارتهای زیر به کار می رود :

Say hello to (your dad) for me.
سلام مرا به (پدرت)برسان.(دوستانه)

Remember me to (your mom)
سلام مرا به (مادرت) برسان.(دوستانه)

Give my (best regards) to (your husband)
سلام مرا به شوهرتان برسانید.(رسمی)

برای خداحافظی از عبارت Good bye یا bye-bye و یا فقط bye استفاده می شود .
در موقعیت های رسمی بعد از غروب آفتاب برای خداحافظی از Good night (شب به خیر) استفاده می گردد . باید توجه داشت که Good evening برای سلام و Good night برای خداحافظی به کار می رود . سایر عبارتهایی که به هنگام خداحافظی به کار می رود عبارتند از :

See you later/tommorrow/on monday/soon/in two hours,etc
بعدا/فردا/دوشنبه/بزودی/تا دو ساعت دیگر می بینمت

Have a nice day/weekend
روز/آخر هفته خوبی داشته باشی

take care/take it easy=do not work too hard
مواظب خودت باش

So long
خداحافظ / قربانت (صمیمانه و غیر رسمی)

هرگاه دوست یا آشنایی را پس از مدتها می بینیم به او می گوییم :

It is good /nice to see you
از دیدنت خوشحالم

هرگاه دوستی را ببینیم و با او مدتی صحبت کنیم در پایان صحبت و به هنگام خداحافظی می گوییم :

It was nice seeing you again
از دیدنت خوشحال شدم

دو عبارت بالا هر کدام مفهوم و کاربرد خاص خود را دارند.این دو عبارت به معنای (خوشوقتم) نمی باشند.

کاربرد این سه عبارت در زیر نشان داده شده است :

It is nice to meet you
از آشنایی تان خوشوقتم – به هنگام معرفی برای اولین بار

It is good / Nice to see you
از دیدنت خوشحالم – هنگام دیدن دوست قدیمی

It was nice seeing you
از دیدنت خوشحال شدم – در پایان صحبت با دوستان و به هنگام خداحافظی

چاپ
1599 رتبه بندی این مطلب:
.5

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x