سخنی از بزرگان...

اصطلاحات انگلیسی روانشناسی به همراه ترجمه

مدیر ارشد رایشمند

برخی اصطلاحات انگلیسی روانشناسی به همراه ترجمه

عاطفی 

 

Affective

بلند پرواز 

 

Ambitious

اضطراب 

 

Anxiety

تشویش - بیم 

 

Apprehension

انگیختگی 

 

Arousal

قاطع 

 

Assertive

توجه 

 

Attention

سبک توجه 

 

Attentional Style

نگرش 

 

Attitude

اثر تماشاگر 

Audience Effect

خشم 

 

Anger

خود محور، مستبد 

 

Authoritarian

دستگاه اعصاب خودکار 

 

Autonomic Nervous System

نظریه انحراف توجه – تعارض بارون 

Baron’s Distraction - Conflict Theory

رفتاری 

 

Behavioral

بازخورد زیستی 

 

Biofeedback

زبان اشاره 

 

Body Language

ملال 

 

Boredom

پالایش 

سرد کردن، آرام کردن 
Chilling Out

همکنشی 

 

Co - active

اثر همکنشی 

 

Co - action Effect

شناخت 

 

Cognition

تمرین شناختی – عاطفی تعدیل استرس 

Cognitive - Affective Stress Management Training

نظریه ناهماهنگی شناختی 

 

Cognitive Dissonance Theory

نظریه برچسب زنی شناختی 

 

Cognitive Labeling Theory

هویت جمعی 

 

Collective Identity

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی 

 

Competitive State Anxiety Inventory

اضطراب رقابتی صفتی 

 

Competitive Trait Anxiety

رقابت جویی 

 

Competitiveness

سردرگمی 

 

Confusion

میان فرهنگی 

 

Cross Cultural 

هنجارهای فرهنگی 

 

Cultural Norms

خیالبافی 

 

Daydream

سبک آزادمنشانه 

 

Democratic Style

انگیزه زدایی – بی انگیزه ای 

 

Demotivating

افسردگی 

 

Depression

ابعاد شخصیت 

 

Dimensions of Personality

جابجایی 

 

Displacement

دغدغه استرس، منفی 

 

Distress

سلطه گر 

 

Dominant

سبک توجه برتر 

 

Dominant Attentional Style

سایق 

 

Drive

خود 

 

Ego

کردارشناس 

 

Ethologist

استرس مثبت 

 

Eustress

بعد برونگرایی – درون گرایی 

 

Extrovert Introvert Dimension

خستگی 

 

Fatigue

تشکل، شکل گیری 

 

Forming

ناکامی 

 

Frustration

هدف مدار 

 

Goal Oriented

هدف گزینی 

 

Goal Setting

همبستگی گروهی 

 

Group Cohesion

هنجارهای گروه 

 

Group Norms

ساختار گروه 

 

Group Structure

سلسله مراتب نیازها 

 

Hierarchy of Needs

امتیاز میزبانی 

 

Home Advantage

خشونت خصمانه 

 

Hostile Aggression

 

تصویرسازی 

Imagery

تکانه ای بودن 

 

Impulsivity

خشونت ابزاری 

 

Instrumental Aggression

رویکرد تعاملی 

 

Interactional Approach

نشانه های بی ربط 

 

Irrelevant Cues

حس حرکت 
Kinesthetic Sense

آسان گیر، بی خیالی 

 

Laissez - Fair

درماندگی آموخته 

 

Learned weakness

منبع کنترل 

 

Locus of Control

تسلط 

 

Mastery

متغییر میانجی 

 

Mediation Variable

مراقبه، مدی تیشن 

 

Meditation

تمرین ذهنی 

 

Mental Practice

مرور ذهنی 

 

Mental Rehearsal

سرمشق گیری 

 

Modeling

خلق 

 

Mood

واکنش انگیزشی 

 

Motivational Response

بازسازی حرکتی 

 

Motor Reproduction

مدل چند بعدی رهبری 

 

Multidimensional Model of Leadership

یادگیری مشاهده ای 

 

Observational Learning

مقیاس های افتراق معنایی اوسگود 

 

Osgoods Semantic Differential Scales

هدف های دستاوردی 

 

Outcome Goals

نتیجه گرا 

 

Outcome Oriented

بیش انگیختگی 

 

Over - Arousal

تمرین زدگی 

 

Over Training

گرانبار (در توجه) 

 

Overload

ادراک 

 

Perception

هدف های عملکردی 

 

Performance Goals

نمای شخصیت - رخساره شخصیت 

 

Personality Profile

ویژگی شخصیت 

 

Personality Trait

 

رفتار ترجیحی 

Preferred Behavior

فشار 

 

Pressure

عوامل اولیه جامعه پذیر 

 

Primary Agents of Socialization

مسئله مدار 

 

Problem Focused

نمای وضعیت خلقی – رخساره وضعیت خلق 

 

Profile of Mood State

آرام سازی عضلانی تدریجی 

 

Progressive Muscular Relaxation

گرم کردن روانی، تهییج 

 

Psyching Up

خشونت واکنشی 

 

Reactive Aggression

تقویت 

 

Reinforcement

رابطه مدار 

 

Relationship Oriented

آرمیده 

 

Relaxed

پایایی 

 

Reliability

رفتار مقتضی 

Required Behavior

یادداری 

 

Retention

 

عوامل ثانویه جامعه پذیری 

Secondary Agents of socialization

خودپنداره - خودانگاره 

 

Self Concept

خودباوری - اعتماد به نفس 

 

Self Confidence

خویشتن داری 

 

Self Control

خودمختاری 

 

Self Determining

خودبسندگی 

 

Self Efficacy

عزت نفس 

 

Self Esteem

پیش گویی خودکامبخش 

 

Self Fulfilling Prophecy

خود شکوفایی 

 

Self Fulfillment

پرسشنامه خود سنجی 

 

Self Report Questionnaire

گفتگوی درئنی 

 

Self Talk

خود ارزشمندی 

 

Self Worth

دیگران 

 

Significant Others

عامل موقعیتی 

 

Situational Factor

تسهیلات اجتماعی 

 

Social Facilitation

نظریه هویت اجتماعی 

 

Social Identity Theory

نظریه یادگیری اجتماعی 

 

Social Learning Theory

کم کاری اجتماعی 

 

Social Loafing

جامعه پذیری، اجتماعی شدن 

 

Socialization

عامل جامعه پذیری 

 

Socializing Agent

آیا شما یک روانشناس هستید و یا از اصطلاحات روانشناسی چیزی سراغ دارید که در فهرست ما نیست؟ لطفا از طریق فرم ارسال نظر زیر آن کلماتی که می دانید را برای ما ارسال نمایید

چاپ
31544 رتبه بندی این مطلب:
3.3

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

4 نظر در مطلب "اصطلاحات انگلیسی روانشناسی به همراه ترجمه" ثبت شده است

7
0
Avatar image

ویشتا فیاض

self

The Self

با S بزرگ و کوچک

روانشناس نیستم


2
1
Avatar image

الی

شخصیت شناسی


1
0
Avatar image

ابوالفضل

Flow

غرقگی

این تو لیست نبود


0
0
Avatar image

م

Ali

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x