سخنی از بزرگان...

اشعار انگلیسی | دو شعر عاشقانه

اشعار انگلیسی | دو شعر عاشقانه
مدیر ارشد رایشمند

Love is
Love is the soul of hearts
عشق روح قلب هاست
love is
عشق
the meaning of peotry
معنای شعر است
the inspration of dreams
الهام رویاهاست
the passion of dance
هیجان رقص است
the music of songs
موسیقی آوازهاست
love is
عشق
the spirit of souls
شور و شوق روح است
the emotion of hearts
احساس قلب است
love is
عشق
peotry of dreams
شعر رویاهاست
the dance of songs
رقص آوازهاست
soul of heart and the
و روح قلب هاست
how you are
آیا می دانی که
the deepest meaning in my life
عمیق ترین معنای زندگی منی
please always know
خواهش می کنم همیشه بدان
that i love you
که دوستت دارم
more than any things else in this world
بیشتر از هر چیز دیگری در این دنیا
.

******************* شعر دوم *******************

.

love
love is being happy for the other person
when hat person is happy
Being sad for the other person
when that person is sad
Being together in bad times Love is e source of strength
Love is being honest with yourself at all times
Being honest with the other person at all times
Telling , listening,respecting the truth
And never pretending
Love is the source of reality

.

…………………………

.

عشق
عشق یعنی شادی برای دیگری
هنگامی که او شاد است
غمخوار دیگری
هنگامی که او غمگین است با هم بودن در ناخوشی ها
عشق سر منشا قدرت است
عشق یعنی همواره با خود صادق بودن
همواره با دیگری صادق بودن
گفتن وشنیدن و گرامی داشتن حقیقت
و هرگز تطاهر نکردن
عشق سر منشا زاقعیت است

چاپ
2330 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

مدیر ارشد رایشمندمدیر ارشد رایشمند

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد رایشمند
تماس با نویسنده

نوشتن یک نظر

این فرم نام، ایمیل، آدرس IP و نظرات شما را جمع می کند تا بتوانیم نظرات شما را در وب سایت پیگیری کنیم. برای اطلاعات بیشتر، قوانین و مقررات و سوالات متداول ما را بررسی کنید، در آنجا اطلاعات بیشتری در مورد نحوه و چگونگی ذخیره اطلاعات شما در اختیار شما قرار می دهیم.
افزودن نظر

انتخابگر پوسته

ارتباط با نویسنده

x