سخنی از بزرگان...

فیلتر:

مرتب کردن با:

فیلتر با دسته ها

  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse
ریاضی ششم دبستان

ریاضی ششم دبستان

Sixth grade math

سخنی با دانش آموزان

درس رﻳﺎﺿﯽ ﻳﮑﯽازدرسﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺑﻨﻴﺎدی دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ آن، روش درﺳﺖ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ﺑﺮایﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎی ﻋﺪدی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺳﺎﻳﺮ دروس و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ.
ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ دﻳﺪن ﺷﻨﺎی ﺷﻨﺎﮔﺮان، ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺷﻨﺎ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﺷﻨﺎﮔﺮ ﺷﺪن ﺑﺎﻳﺪ وارد آب ﺷﺪ، ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی رﻳﺎﺿﯽ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺷﻨﻴﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ رﻳﺎﺿﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ. ﻟﺬا ﻣﺆﻟّﻔﺎن اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﻮﺟه به برنامه های تنظیمی توسط شورای برنامه ریزی ریاضی، ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻃﻮری ﺗﺪوﻳﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم فعالیت هایی در کلاس به مفاهیم ریاضی پی ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺎ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻴﺪ. 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس:

  1. کتاب حاضر بر مبنای فعالیت دانش آموز تنظیم شده است و کار و فعالیت شما دانش آموزان در کالس در آموزش آن نقش اساسی دارد.ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﻋﻤﻠیات را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
  2. ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در درس در ﻗﺎﻟﺐ فعالیت ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﮐﺎر در ﮐﻼس» ﺗﻤﺮﻳﻦ می شوند. اگر توجه کنید هنکام انجام این فعالیت ها اﮔﺮ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردﻳﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ متن در سو فعالیت های همان جلسه در کتاب مراجعه کنید و اگر باز هم متوجه نشدید، از معلمتان سوال کنید. 
  3. اﮔﺮ ﺑﻪ درس ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی «ﮐﺎر در ﮐﻼس» ﺧﻮب ﺗﻮجه کرده باشید ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ درس را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﻨﺰل درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ. اﮔﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ  اﺷﮑﺎل ﻣﻮاﺟﻪ شدید می توانید مجددا متن درس همان بخش را بخوانید و آن چه را که در "فعالیت ها" و " کار در کلاس" مربوطه انجام داده اید، مرور کنید
    اﮔﺮ از دﻳﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﺪ، از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﮐﻪ درس را ﻣﺠﺪدا ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ دهند ،اما تمرین ها را خودتان حل کنید
  4. ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻳﮏ راﻫﺒﺮد ّﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻗﺴﻤﺖ ّﺣﻞ مسئله روش حل مسئله در کتاب درسی توضیح داده شده است و معلم آن را مجددا برایتان بیان می کند. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ّﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و راه ﻫﺎی ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ّﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ّﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.
  5.  «ﻣﺮور ﻓﺼﻞ» ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﮐﻞ ﻓﺼﻞ و ﺑﺎزﺑﻴﻨﯽ  ﻣﺠﺪد ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ رﻳﺎﺿﯽ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪ ی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آن، ﻣﻮﺟﺐ تقویت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻻزم اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ی ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی، اﺻﻼح و آﻣﻮزش ﻣﻌﻠمان ما را ﻳﺎری ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮده و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ی ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺘﺎب ﻫﺴﺘﻴﻢ. 

ﻣﺆﻟﻔﺎن

مطلب قبلی ساختار سه - خمینه ها - پوانکاره و حدس های هندسه سازی شینگ - تانگ یااو
مطلب بعدی مشخه های گروه، توابع متقارن و جبرهای هک
چاپ
1999 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
نوعکتاب
رشتهریاضی
مقطعدبستان
گرایشبدون گرایش
زبانفارسی
نوع کاربرددرسی - مدرسه
نویسندهﺧﺴﺮو داودی، آرش رﺳﺘﮕﺎر ، اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻫﻮراﻧﯽ و وﺣﻴﺪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن
سال انتشار1391
صفحه168
نام منبعمجله علمی رایشمند
لینک منبعhttps://rayeshmand.ir/Default.aspx?tabid=51&artmid=1417&articleid=634&language=fa-IR

فایل ها برای دانلود

 
برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته