از هر فرصتی كه باعث می شود در كارت بیشتر پیشرفت حداكثر استفاده را بكن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان