دو كاررا بعد از تاریك شدن هوا انجام نده: شستن اتومبیل ووجین كردن باغچه. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان