سخنی از بزرگان...

  •   مجله علمی رایشمند

    جدول انتگرال

    در این قسمت جدولی از انتگرال های کاربردی را برای شما ارائه می دهیم. این جدول شامل جواب نهایی انتگرال هاست.

    133581   23 

انتخابگر پوسته