جاهلان شما پر تلاش، و آگاهان شما تن پرور و كوتاهی ورزند ! امام علی (ع)

  • فیزیک چیست؟  

    فیزیک چیست؟

    فیزیک از واژه یونانی physikos به معنی « طبیعی» و physis به معنی « طبیعت» گرفته شده است. پس فیزیک علم طبیعت است به عبارتی در عرصه علم ، پدیده های طبیعی را بررسی می كند.
     

    603
دی ان ان