مردم فرزندان دنیا هستند و هیچ كس را بر دوستی مادرش نمی توان سرزنش كرد. امام علی (ع)

  •   مجله علمی رایشمند

    آموزش اعداد

    آموزش اعداد ابتدایی -جدول ارزش مکانی یا یکی ده تایی- بیشتر برای پایه های دوم تا پنجم مناسب است هرچند که به درد کلاس اولی ها هم می خورد

    309054   85 
دی ان ان