سوار ماشینی كه راننده اش هوشیاری كامل ندارد نشو. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان