وقتی از محصولات با خدمات شركتی ناراضی هستی برای رئیس آنجا نامه ای بنویس و بعد از طریق تلفن مسئله را پیگیری كن. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان