یادت باشد زمانی كه صرف عمیق تركردن دوستی دو نفر می شود هرگز هدر نمی رود. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

انتخابگر پوسته