وقتی گوشی را برمی داری لبخند بزن ، مطمئن باش كه طرف مقابل آن را از صدایت احساس خواهد كرد. اچ جکسون براون (کتاب نکته‌های کوچک زندگی)

دی ان ان